Menu

بازار بدهی

در معرفی بازارهای مالی اشاره کردیم که بازار سرمایه از سه رکن اصلی بازار بدهی و بازار سهام و بازار مشتقات مالی تشکیل یافته‌است.بازار بدهی نوعی بازار مالی است که در…