Menu
ورشکستگی صندوق‌ها

امکان و احتمال ورشکستگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد؟

آیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند ورشکست شوند؟ تا چه حد احتمال اختلاس مشابه اتفاقی که برای موسسات غیرمجاز افتاد برای صندوق‌ها محتمل هست؟ با چه تضمینی می‌توانیم پول خود را در…